<![CDATA[Avigo Barnehage - Blogg]]>Sat, 04 Mar 2023 20:34:45 +0100Weebly<![CDATA[Bravo leken]]>Tue, 15 Oct 2019 11:08:23 GMThttp://barnehage.avigo.no/blogg/bravo-leken
Vi leker BRAVO-leken i vår barnehage!
Bravo-leken er et språk-og sansestimulerende opplegg, der målet er å leke seg til økt ordforråd, forståelse og språklig bevissthet. Vi bruker synet, hørselen, lukt, smak og taktilsansen, fysiske aktiviteter og mestringsopplevelser.
Bravoleken gjør det enklere for oss gi barna flere sanseopplevelser daglig. Leken er basert på kunnskap om at jo flere sanseopplevelser barna får når de er små, jo lettere blir læring senere. Gjennom Bravo-lekens bokstaver, ord og aktiviteter bedres den språklige bevisstheten, forståelsen og ordforrådet økes og barna får motoriske utfordringer og mestringsopplevelser sammen med en trygg voksen. En slik ekstra tidlig, helhetlig innsats fremmer læring og kan forebygge lese-og skrivevansker.
Et eksempel på en Bravo-stasjon er fem ord i kategorien grønnsaker; gulerøtter, paprika, brokkoli, blomkål og potet. På den ene siden av kortene står ordene, og på den andre sidene er det bilde av de samme ordene. Den voksne sier ordene først og viser siden med bokstaver, og så snus kortene og ordene gjentas samtidig som bildene vises. Deretter kan ordene konkretiseres ved å la barna se på, kjenne på, lukte og smake på de ulike grønnsakene. Etter det kaster vi Bravoterningen, som i stedet for tall viser forskjellige bevegelser. Vi gjennomfører så den aktiviteten som vises på terningen over til neste stasjon, for eksempel krabbe, fly, snurre, rulle eller åle.
Det er i hovedsak på Blå og Gul avdeling at barna er med på Bravo, fordi opplegget er laget med tanke på barns tre første leveår. Men også for de eldste barna hos oss kan det komme små drypp fra Bravo her og der, særlig ettersom de aller fleste har vært med på det tidligere, og fordi det er et engasjerende verktøy som er gøy og lærerikt for barna og enkelt å ta i bruk for de voksne.
Vi leker Bravo i to ganske intensive omganger på tre måneder av gangen i løpet av et år. Hver dag deles avdelingen opp, og så er barna med på en runde som varer i ti til tjue minutter.
Hver avdeling som bruker dette opplegget har en egen Bravosjef, som sørger for at vi holder oss på riktig kurs og som holder orden i alt utstyret som følger med. Det er en viktig jobb, som sikrer at vi hele tiden har den beste kvaliteten vi kan ha i bruken av Bravo.
Vi er heldige som har hatt mange av de ansatte på kurs for å lære seg å ta i bruk dette gode verktøyet, og er ikke i tvil om at det øker kvaliteten på vårt satsningsområde språk og sosial kompetanse betraktelig.
 
Her følger informasjon fra Intempo, som har utviklet vektøyet:
Med Bravo-leken får du materiell og 180 ferdig planlagte stasjonsbaserte samlingsstunder. Barna får gjennom ulike sanseopplevelser introdusert inntil 25 bokstaver og begreper hver uke. Dette er et høyintensivt og innovativt språktilbud til alle barn, organisert i de ordinære samlingsstundene i tre måneder på høsten og tre måneder på våren. Barn med spesielle behov anbefales en ekstra Bravo-økt senere på dagen, med de samme stasjonene.
Bravo-leken er et innovativt språkstimuleringsverktøy basert på nyere hjerneforskning. Verktøyet kombinerer lek og læring, og tar høyde for tidspresset i barnehagene. Derfor følger det med ukeplaner som raskt kan tas i bruk. Her får du forslag til tema i samlingsstundene som er synkronisert med Rammeplanen. Gjennom motiverende aktiviteter får barna leke seg til mestringsopplevelser og en lettere skolestart.
Hvorfor bruke Bravo-leken i din barnehage?
  1. Motiverende aktiviteter for å utvikle barnas språk
  2. Dere får ukeplaner som kan brukes hver dag år etter år
  3. Samlingsstundene med Bravo-leken tar kun 10-15 minutt
  4. Bravo-leken kan enkelt brukes av alle ansatte og for alle barn
  5. Leken frigjør tid til planlegging for den som er faglig ansvarlig
  6. Systematisk fokus på språk hever den faglige kvaliteten
  7. Tidlig innsats på språk gir resultat og reduserer sjansen for å utvikle lese- og skrivevansker
En presentasjon av Bravo- lekens bakgrunn og prinsipper:
"Vi rigger hjernen"

]]>
<![CDATA[Tilvenning i barnehagen]]>Tue, 30 Jul 2019 13:33:56 GMThttp://barnehage.avigo.no/blogg/tilvenning-i-barnehagen

​Når et barn begynner i barnehagen kan det være første gang foreldre overlater en del av omsorgen og ansvaret til andre. Vi er opptatt av å legge til rette for at barnet skal få en god og trygg start i barnehagen. 
Før barnet starter i barnehagen hos oss blir foreldrene invitert til et foreldremøte og barn og foreldre blir invitert til besøksdag (er) i barnehagen.

Rammeplan for barnehagen sier:
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.  Barnehagen skal organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til og utforske, leke og lære»
Gjennom foreldreaktiv tilvenning legger vi til rette for at foreldrene skal være i barnehagen (minst) fem hele dager. Foreldrene har da hovedansvaret for barna sine i lek, stell og måltider. I løpet av disse fem dagene bygger barnet relasjoner til personalet i barnehagen og til de andre barna på en god måte.
Tilknytningspersonen har ansvar for en god dialog og kontakt med barn og foreldre.
Personalet bruker tilvenningstiden til å observere samspillet mellom barn og foreldre og hvordan rutinene til barnet er. Vi får dermed et bilde av hva slags tilknytningsstil de ulike barna har. Vi får også innblikk i barnas temperament. Dette gjør det lettere å være sammen med barnet og støtte det både når det søker trøst og når det søker utfordringer.
Det er lettere å bli kjent med, og å forstå barnet, når vi ser det sammen med foreldrene over flere dager.
Tilknytningspersonen er først bare i nærheten og observerer, men overtar etter hvert mer og mer ansvar for barnet og rutinesituasjoner. Først er foreldrene i nærheten hele tiden, men gradvis overtar personalet hele ansvaret.
Tilknytningspersonen skal i løpet av dagen, både inne og ute, ha positiv kontakt med «sine» barn. De skal være i samspill, leke, oppmuntre og trøste i de nye situasjonene barnet ditt møter i løpet av dagen. Etter all teori vi har rundt tilknytning og viktigheten av dette, kan tilknytningspersonen bli den personen barnet er mest trygg på, og den havnen verden utforskes fra.
Tilvenningsperioden kan være en sårbar og krevende periode for både barn og foreldre. Her gjelder det å ta barnas følelser på alvor og hjelpe barnet til å mestre følelsene gjennom gradvis opparbeiding av trygghet og tillit. Siden alle er forskjellige, må vi se det enkelte barns behov og tilpasse tilvenningen etter det.
 
 
 
 

]]>